Algemene Voorwaarden


Artikel 1         Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen aangegaan tussen de behandelaar en de patiënt.

Artikel 2         Aanmeldingen

De patiënt kan zich aanmelden per email of per telefoon. Dit kan door een verwijzing of op eigen initiatief. De gesprekken vinden altijd plaats volgens afspraak. De afspraak wordt persoonlijk met de patiënt gemaakt. De afspraak kan ook alleen door de patiënt zelf geannuleerd worden.

Artikel 3         Eerste gesprek en behandeling

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een persoonlijk gesprek met de patiënt. Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag samen met de patiënt in kaart gebracht. Tijdens de behandeling zal samen met de behandelaar geprobeerd worden om er achter te komen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op relaties, gedrag en gevoelens. Zo zal de behandelaar samen met de patiënt proberen tot een begrip te komen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben. In het contact met de behandelaar komen deze problemen tot uitdrukking. Zo kunnen deze problemen, niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel verwerkt en begrepen worden.

Artikel 4         Gesprekken & afzeggen van afspraken

Een gesprek duurt 50 minuten, tenzij anders is afgesproken. De behandelaar kan ertoe besluiten het gesprek langer te laten duren. Van de patiënt wordt verwacht dat deze op tijd aanwezig is voor de gesprekken. Indien de patiënt een afspraak wil afzeggen dan dient hij/zij dit ruim 24 uur van te voren telefonisch of per email aan te geven. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 5         Geheimhoudingsplicht/ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De behandelaar legt een dossier aan met de persoonsgegevens en maakt eventueel aantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling en kan de voortgang van de behandeling bespreken tijdens intervisie met collegae. De patiënt kan op aanvraag inzage krijgen in het dossier. Na afloop van de behandeling wordt het dossier vernietigd. De gegevens die in onze administratie staan worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de gegevens niet ter inzage zijn voor buitenstaanders. Er worden geen gegevens van de patiënt verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge toestemming. Inzage in het dossier door derden, vindt altijd alleen plaats in overleg met de patiënt. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Artikel 6         Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar via e-mailadres: info@islampsyche.nl of op telefoonnummer 06-19060703. Bij geen gehoor kan een bericht achtergelaten worden waarna er zo spoedig mogelijk contact wordt opgenomen. De Islamitische Psychologische Praktijk tracht altijd binnen 48 uur contact met de patiënt op te nemen met uitzondering op vrijdagen, islamitische feestdagen en vakanties. Vakanties worden tijdig aangegeven op deze website.

Artikel 7         Beëindiging

De patiënt kan te allen tijde de behandeling beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Het wordt echter ten zeerste op prijs gesteld wanneer de patiënt iets zou willen zeggen over de reden van eventuele beëindiging. De psycholoog heeft het recht de therapie eenzijdig te beëindigen en zal dan de patiënt op de hoogte te stellen van de beweegredenen.

Artikel 8         Tarief en betalingsvoorwaarden

Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Het uurtarief van de behandeling is €50,-. De Islamitische Psychologische Praktijk heeft geen contracten met ziektekostenverzekeraars. De verantwoordelijkheid om hierover te informeren bij de zorgverzekeraar ligt geheel bij de patiënt. Facturen van de afgenomen behandelingen worden aan het einde van de maand opgemaakt door de administratie. De patiënt ontvangt de factuur per e-mail. Contant betalen is ook mogelijk. Indien de patiënt een factuur wil ontvangen per afgenomen behandeling dan kan dit ook. De patiënt dient de factuur binnen 7 werkdagen (tenzij anders afgesproken) over te maken op het ING-rekeningnummer IBAN NL95 INGB 0004 3358 59  t.n.v. Islamitische Psychologische Praktijk. Voor alle vragen m.b.t. betalingen en facturen kan de patiënt contact opnemen met de administratie van de praktijk op emailadres admin@islampsyche.nl. De administratie tracht binnen 24 uur antwoord te geven op de gestelde vraag.

Artikel 9         Aansprakelijkheid

De Islamitische Psychologische Praktijk beschikt over een bedrijfs- en beroeps aansprakelijkheidsverzekering. De Islamitische Psychologische Praktijk is, in geval van schade, beperkt tot het afgesproken contractsom met de verzekeraar.

Artikel 10       Klachten

Indien de patiënt (op wat voor wijze ook) klachten heeft over de behandeling, wordt het zeer op prijs gesteld als dit rechtstreeks besproken wordt met de betreffende behandelaar. Dit komt vrijwel altijd ten goede aan de behandeling. Het bespreken van de klachten en drempels kan tot nieuwe inzichten leiden.

Aldus opgemaakt oktober 2011 en voor het laatst herzien mei 2018