Algemene Voorwaarden


Artikel 1         Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingen aangegaan tussen de behandelaar en de analysant.

Artikel 2         Aanmeldingen

De analysant kan zich aanmelden via de email. Hij/zij krijgt dan een link naar het formulier op de webpagina voor het aanvragen van een eerste gesprek. Dit kan uitsluitend door zichzelf en op eigen initiatief. De gesprekken vinden altijd plaats volgens afspraak. De afspraak wordt persoonlijk met de analysant gemaakt. De afspraak kan ook alleen door de analysant zelf geannuleerd worden.

Artikel 3         Eerste gesprek en behandeling

Naar aanleiding van het ingevulde formulier wordt beoordeeld of een behandeling mogelijk is. Indien dit het geval is en als hier binnen het huidige kwartaal ruimte voor is wordt na het invullen en versturen van het formulier zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een eerste gesprek. Tijdens het eerste gesprek wordt de hulpvraag samen met de analysant in kaart gebracht. Tijdens de behandeling zal samen met de behandelaar geprobeerd worden om er achter te komen hoe onbewuste patronen van invloed zijn op relaties, gedrag en gevoelens. Zo zal de behandelaar samen met de analysant proberen tot een begrip te komen hoe deze patronen zich ontwikkeld hebben. In het contact met de behandelaar komen deze problemen tot uitdrukking. Zo kunnen deze problemen, niet alleen verstandelijk, maar ook emotioneel verwerkt en begrepen worden.

Artikel 4         Gesprekken & afzeggen van afspraken

Een gesprek duurt 50 minuten, tenzij anders is afgesproken. De behandelaar kan ertoe besluiten het gesprek langer te laten duren. Van de analysant wordt verwacht dat deze op tijd aanwezig is voor de gesprekken. Indien de analysant een afspraak wil afzeggen dan dient hij/zij dit ruim 48 uur van te voren per email aan te geven. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Artikel 5         Geheimhoudingsplicht/ Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De behandelaar legt een dossier aan met de persoonsgegevens en maakt eventueel aantekeningen over de voortgang en ontwikkelingen van de behandeling en kan de voortgang van de behandeling bespreken tijdens intervisie met collegae. De analysant kan op aanvraag inzage krijgen in het dossier. Na afloop van de behandeling wordt het dossier vernietigd. De gegevens die in onze administratie staan worden geregistreerd volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat de gegevens niet ter inzage zijn voor buitenstaanders. Er worden geen gegevens van de analysant verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke en/of mondelinge toestemming. Inzage in het dossier door derden, vindt altijd alleen plaats in overleg met de analysant. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht.

Artikel 6         Bereikbaarheid

De praktijk is bereikbaar via e-mailadres: info@islampsyche.nl. De Islamitische Psychologische Praktijk tracht altijd binnen een week contact met de analysant op te nemen.

Artikel 7         Beëindiging

De analysant kan te allen tijde de behandeling beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Het wordt echter ten zeerste op prijs gesteld wanneer de analysant iets zou willen zeggen over de reden van eventuele beëindiging. De psycholoog heeft het recht de therapie eenzijdig te beëindigen en zal dan de analysant op de hoogte te stellen van de beweegredenen.

Artikel 8         Tarief en betalingsvoorwaarden

Het eerste gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Het tarief van de behandeling is €70,- per sessie. De Islamitische Psychologische Praktijk heeft geen contracten met ziektekostenverzekeraars. De verantwoordelijkheid om hierover te informeren bij de zorgverzekeraar ligt geheel bij de analysant. Facturen van de afgenomen behandelingen worden aan het einde van de maand opgemaakt door de administratie. De analysant ontvangt de factuur per e-mail. Contant betalen is ook mogelijk. Indien de analysant een factuur wil ontvangen per afgenomen behandeling dan kan dit ook. De analysant dient de factuur binnen 7 werkdagen (tenzij anders afgesproken) over te maken op het ING-rekeningnummer IBAN NL95 INGB 0004 3358 59  t.n.v. Islamitische Psychologische Praktijk. Voor alle vragen m.b.t. betalingen en facturen kan de analysant contact opnemen met de administratie van de praktijk op emailadres admin@islampsyche.nl. De administratie tracht binnen 3 dagen antwoord te geven op de gestelde vraag.

Artikel 9         Aansprakelijkheid

De Islamitische Psychologische Praktijk beschikt over een bedrijfs- en beroeps aansprakelijkheidsverzekering. De Islamitische Psychologische Praktijk is, in geval van schade, beperkt tot het afgesproken contractsom met de verzekeraar.

Artikel 10       Klachten

Indien de analysant (op wat voor wijze ook) klachten heeft over de behandeling, wordt het zeer op prijs gesteld als dit rechtstreeks besproken wordt met de betreffende behandelaar. Dit komt vrijwel altijd ten goede aan de behandeling. Het bespreken van de klachten en drempels kan tot nieuwe inzichten leiden.

Aldus opgemaakt oktober 2011 en voor het laatst herzien september 2020